Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.