Svet šole sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt, pravila in druge splošne akte, potrjuje zaključni račun in določa finančni načrt. Odloča o pritožbah staršev v zvezi s statusom učencev. Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja.

Člani sveta šole

Notranji člani

Zunanji člani

predsednica Sveta šole: Mateja Izgoršek Mitja Pajnkiher
namestnica predsednice: Andreja Brinovec Jože Kumar
Lucija Dornik Joži Mur Sticher
Jana Šuligoj Maša Horvat
Anja Kačič Urška Perko
 Marija Hohnjec