KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA – OŠ NHR HRASTNIK

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Log  19
1430 Hrastnik
Odgovorna uradna oseba: Polona Dolanc
Datum prve objave kataloga: 5.11. 2012
Datum zadnje spremembe: 12. 1. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.osnhr.si
Druge oblike kataloga tiskana oblika, zgoščenka

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Podružnična šola Dol pri Hrastniku, Planinska cesta 3, 1431 Dol pri Hrastniku, pomočnica ravnateljice na POŠ Dol pri Hrastniku: TEL: +386 (0)3  56 42 424 janja.urlep@osnhr.si
Organigram organa ORGANIGRAM
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Polona Dolanc

Tel: +386 (0)3 56 42 441

e-naslov: polona.dolanc@osnhr.si

2.c Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:  

e-naslov: info@datainfo.si

Politika zasebnosti

2.č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi PIS RS
Predpisi EU Predpisi EU
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Odločanje o statusu športnika in kulturnika.
 • Odločanje o oprostitvi obiskovanja izbirnega predmeta.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Letnega poročila.
 • Sprejem Poročila o samoevalvaciji.
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zbirke osebnih podatkov OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik:

 1. zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših;
 2. zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah;
 3. zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;
 4. zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;
 5. evidenca o zaposlenih delavcih, stroških dela in o izrabi delovnega časa;
 6. evidenca o poškodbah pri delu;
 7. zbirka podatkov o članih organov zavoda;
 8. evidenca plačil staršev
 9. evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih;
 10. evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preskusih praktičnega znanja;
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Publikacija OŠ NHR Hrastnik
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Veljavni predpisi s področja izobraževanja

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Informacije so dostopne na spletni strani šole: https://www.osnhr.si  in fizično v delovnem času na sedežu šole.
 • Stroškovnik

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Odgovorna oseba: Polona Dolanc, ravnateljica OŠ NHR Hrastnik