ROJEKTI

RAZRED PROJEKT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO
1. Vrline
Pripovedujemo z Lili in Binetom
Razredničarke
2. Vrline
Hrastkova potujoča knjižnica
Z gibanjem do zdravja
Razredničarke
3. Praznično branje
Skrbimo za okolje
Razredničarke
4. Skrivnosti vesolja
Beremo drugače
Naša kuharska knjiga
razredniki
5. Policist Leon A. Peterlin, Policija Hrastnik
5., 7. Koncept prepoznavanja nadarjenih učencev Andrea Mlakar
6.d iEarn:Holiday Card Exchange Jana Šuligoj
7. Rastem s knjigo Maja Klep
1. – 9. Korak k Sončku Jolanda Pešec
1. – 9. EPI Reading Badge aktiv TJA
9. Program MEPI Jernej Jakob, Mateja Izgoršek
1. – 4. Športni tabor 1. – 4. razreda Mateja Izgoršek
1. – 9. Hrastov list, Teden pisanja z roko, Mednarodni dan strpnosti Maja Klep
1. – 9. Zdrava šola Maja Jakob
1. – 9. Nacionalni mesec skupnega branja aktiv slovenščine
7. – 9. EPI Lesepreis – nemška bralna značka Gregor Strniša
1. – 5. Naša mala knjižnica Daša Ramšak
4. – 5. Mednarodna in nacionalna izmenjava knjižnih kazal Daša Ramšak
7. – 9. Odprta knjiga Maja Marija Marovt
8. – 9. Berideli Irena Senčar
NIS/PPVI Z gibanjem do znanja razredničarke
1.- 9., NIS PPVI Šola sobivanja učitelji
9. Tradicija skozi digitalne oči- Projekt LAS Domen Učakar, Tadej Kralj
1. – 9. Shema šolskega sadja Sabina Milevšek
1. – 9. Brezmesni ponedeljek Sabina Milevšek

 

MEPI (MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE)

Naša šola se je v program vključila v program leta 2017. V programu sodeluje 6 učiteljev, ki imajo različne vloge.
Devetošolcem in njihovim staršem so mentorji predstavili program, ki je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, saj deluje v več kot 140 državah, vanj pa je vključenih že več kot 9 milijonov mladih. Osnovni namen programa je spodbujanje k dejavnemu, ustvarjalnemu, zdravemu preživljanju prostega časa. Program je naravnan na vsakega posameznika, zato učenci tekmujejo zgolj sami s seboj.
V program se lahko vključujejo mladi od 14. leta dalje, tako da smo k sodelovanju povabili učence, ki obiskujejo 9. razred. Učenci si na tej stopnji lahko pridobijo bronasto priznanje, kasneje pa lahko dosežejo še srebrno in zlato.
Program vključuje štiri področja:
1. Prostovoljno delo:
Temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je solidarnost potrebna za ustvarjanje skrbne in srečne prihodnosti.
2. Veščine:
Cilj tega področja je spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih znanj.
3. Rekreativni šport:
Kakršnakoli oblika fizične aktivnosti je nujna za dobro počutje in zdravje. Dolgotrajen občutek uspeha in zadovoljstva izhaja tudi iz izpolnitve fizičnega izziva.
4. Pustolovska odprava:
Odprave spodbujajo mlade k oblikovanju pustolovskega duha in k razvoju zavedanja o svojem okolju in pomembnosti njegove zaščite oz. ohranitve.
Odprave predstavljajo udeležencem izziv, saj se jih lotijo z določenim namenom in v nepoznanem okolju.
Za osvojitev bronastega priznanja mora učenec sodelovati v programu šest mesecev, se udeleževati aktivnosti vsaj eno uro na teden in zaključiti aktivnosti na vseh štirih področjih.
UČENEC:
– v ne-tekmovalnem okolju, z udeležbo na različnih interesnih področjih razvija svoje potenciale in talente;
– se sam odloči za izvajanje določenih aktivnosti in za pridobivanje določenih veščin;
– pridobiva na motivaciji, disciplini in psihičnem ravnovesju;
– posledice se odražajo tudi kasneje v posameznikovem odraslem življenjskem obdobju.
V mesecu septembru se učence povabi k udeležbi v programu. V mesecu oktobru skupaj z mentorji oblikujejo cilje in aktivnosti na posameznih področjih. Od meseca novembra do junija izvajajo program. Pustolovska odprava je predvidoma izvedena v mescu maju ali juniju (odvisno od različnih dejavnikov).

 

ZDRAVA ŠOLA

Slovenija je v Evropsko mrežo zdravih šol vključena že od leta 1993, zato v letošnjem letu obeležuje 30 let. Naša šola se je Slovenski mreži zdravih šol priključila leta 2015/2016, to se pravi, da smo del mreže že osmo leto.
Šole, ki smo vključene v mrežo zdravih šol, se po svojih možnostih trudimo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev s sistematičnim ozaveščanjem prek vsebin v učnem načrtu, različnih dejavnosti, projektov. Da nam uspe realizirati zastavljene dejavnosti sodelujemo z lokalno skupnostjo, zdravstveno službo, policijo, s centrom za socialno delo in ostalimi zunanjimi institucijami.
Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev znanja, lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi.
Šole si same zastavljamo naloge glede na možnost in potrebe ter smernice, ki nam jih določi NIJZ. Letos je naš slogan: »LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE«.

1. IZBOLJŠANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

 • Priročnik »To sem jaz«, izvedba delavnic v 6. r – 8. r.
 • Priročnik »Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?« v 9. r
 • CSD Hrastnik bo izvedel delavnice o medosebnih odnosih in predavanje nasilje med vrstniki in družini.
 • Spletna oglasna deska za strokovne delavce.

2. ZDRAVJE

Na začetku leta se z ZD Hrastnik dogovorimo katere dejavnosti bomo izvajali v posameznih razredih.
V 1. r bo medicinska sestra predstavila zdrave navade, v 2. r pravilno držo in preprečevanje nalezljivih bolezni, v 3. r pa dejavno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja. V 4. r bomo pripravili delavnico o preprečevanju poškodb in predavanje o zdravem življenjskem slogu s poudarkom na varni rabi zaslonov in zdravi prehrani. V 5. r bomo spregovorili o zasvojenosti in o poškodbah glave ter pomenu kolesarske čelade. V 6. r bomo staršem na roditeljskem sestanku predavali o preventivi pred virusi HPV, učencem bomo pojasnili s katerimi težavami se bodo morali spopasti v odraščanju in kako preprečimo nalezljive bolezni. V 7. r spregovorimo o duševnem zdravju s poudarkom na preprečevanju samopoškodbenega vedenja. V 8. r bomo izvedli predavanje na temo gibam se, aktivno preživljanje prostega časa in zasvojenosti. V 9. r se bomo pogovarjali o zdravi spolnosti in kontracepciji. Od 6. r do 9. r bomo izvedli delavnico o temeljnem postopku oživljanja.
Za učence na NIS-u 1. – 9. r in učence v PPVI bomo izvedli delavnico o osebni higieni in pravilni drži.
V vseh razredih izvajamo tudi zobozdravstveno vzgojo.

3. GIBANJE

 • Moja prva joga.
 • Branje in gibanje v podaljšanem bivanju.
 • Aktivni odmor.
 • Rekreacija za zaposlene.

4. PREHRANA

 • 1 x tedensko sadni kotiček.

Ker letos praznujemo 30 let delovanja Zdrave šole bomo to obletnico obeležili tako, da bodo od 25. 9. 2023 do 29. 9. 2023 vsi razredi imeli športni dan. Zadnjo uro se bomo z učenci dobili na šolskem dvorišču, kjer bo vodja prehrane predstavila še zdrave prigrizke. Učenci bodo lahko te prigrizke tudi degustirali.

5. VARNOST IN PREPREČEVANJE POŠKODB

 • Predavanje o nevarnostih pirotehničnih sredstev.
 • Predavanje o varnosti kolesarja v prometu.
 • Delavnice, ki jih narekuje »Policist Leon«.

6. ZASVOJENOST S PSIHOAKTIVNIMI SNOVMI

 • Predavanje na temo droge.

7. PREPREČEVANJE NASILJA

 • Delavnice “Spletkarimo proti nasilju”.
 • Policist med razredno uro bo seznanil učence z vrstami nasilja in reševanjem le-tega.
 • Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve bo v 9. r predstavil problematiko trgovine z ljudmi.

 

KONCEPT PREPOZNAVANJA NADARJENIH OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV TER VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NJIMI

Tudi v letošnjem šolskem letu šola sodeluje v poskusu Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Koncept je pripravila ekspertna skupina pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in gre za posodobitev Koncepta iz leta 1999. Sodobna spoznanja o nadarjenih in zaznane težave pri izvajanju obstoječega koncepta so namreč pokazali potrebo po spremembah, zato je nastal predlog posodobljenega koncepta. V nov koncept je vključeno prepoznavanje otrok z visokimi potenciali že v vrtcu in traja do srednje šole ter predstavlja kontinuiran proces. Namen prevetritve koncepta je večja individualizacija in personalizacija vzgojno izobraževalnega dela ter zagotavljanje optimalnega učnega okolja za vse učence, hkrati pa nova ureditev poenostavlja in natančneje opredeljuje postopke, povezane z ugotavljanjem nadarjenih učencev. Nov koncept se pred njegovo uveljavitvijo preverja s poskusom, v katerega je vključena tudi naša šola.

Namen poskusa je, da se v praksi preverijo ključni elementi koncepta ter se ugotovijo njegove prednosti in slabosti ter da se odkrivanje nadarjenih razširi tudi v vrtce. V osnovni šoli je cilj poskusa uvesti opazovanje učencev, tristopenjsko model prepoznavanja nadarjenih učencev ter izvajanje raznolikih dejavnosti za potencialno nadarjene učence, tako v obveznem kot razširjenem programu, vplivati na mnenja učiteljev do potencialno nadarjenih in do dela z njimi, uveljaviti na novo opredeljene vloge in naloge mentorjev in koordinatorjev za nadarjene v praksi ter usposobiti strokovne delavce za prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci, prav tako pa tudi preveriti učinek novih kriterijev za identifikacijo nadarjenih.

Novosti, ki jih prinaša prenovljen koncept:

 • prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi se začne že v vrtcu (kontinuiran proces, ki traja do srednje šole),
 • spreminja se 3-stopenjski model odkrivanja nadarjenih (opazovanje/nominacija in razvijanje potencialov/identifikacija),
 • spreminjajo se kriteriji za identifikacijo nadarjenih,
 • izpostavljen je pomen različnih didaktičnih pristopov pri deli z nadarjenimi
 • natančneje so opredeljene naloge mentorjev nadarjenih učencev ter pedagoških koordinatorjev,
 • poudarjen je pomen dela z nadarjenimi iz ranljivih skupin,
 • izpostavljen pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za prepoznavanje potencialno nadarjenih in izvajanje VIZ dela.

V aktivnosti poskusa so vključeni ravnateljica, učiteljski zbori izbranih oddelkov (en oddelek 5. razreda in oddelek 7. razreda) ter šolski svetovalni delavec, ki je tudi koordinator za delo z nadarjenimi učenci.

AKTIVNOSTI UČITELJEV IN SVETOVALNIH DELAVCEV V POSKUSU:

 • Opazovanje učencev, pri katerih prepoznavajo visoke potenciale, v okviru različnih dejavnostih in beležijo svoja opažanja,
 • Oblikujejo predlogo in izvedejo nominacijo učencev,
 • Načrtujejo in izvajajo raznolike dejavnosti, ki omogočajo razvoj splošnih in specifičnih področji nadarjenosti,
 • Podpora učencem pri oblikovanju map dosežkov z dokazili o dosežkih, izdelkih učencev itd.
 • Priprava personaliziranih načrtov vzgojno izobraževalnega dela
 • Opravljanje nalog mentorjev za nadarjene
 • Izpolnjevanje spletnih vprašalnikov
 • Sodelovanje v fokusnih skupinah
 • Samoocena učiteljev o usposobljenosti za prepoznavanje in delo z nadarjenimi s pomočjo vprašalnika
 • Koordinacija nalog povezanih z usklajevanjem delovanja šole na področju dela z nominiranimi in identificiranimi nadarjenimi učenci
 • Evidenca vseh učencev s PeNaD
 • Analiziranje uspešnosti PeNaD
 • Po potrebi predavanja za starše in učence

 

KORAK K SONČKU 

Zveza Sonček že od leta 1993 razvija projekt Korak k Sončku, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju. Z drugačnostjo ni nič narobe. Narobe je, ko drugačnost dobi negativen predznak, ko postane krivec za nerodnost, neugodje, in nenazadnje hotno ali nehotno izključevanje. Projekt Korak k sončku je podprl tudi Zavod za šolstvo RS.

V šolskem letu 2023/24 v okviru ur dodatne strokovne pomoči, razrednih ur in svetovalne storitve predvidevamo na šoli izvedbo naslednjih dejavnosti:

 • ozaveščanje učencev o cerebralni paralizi in ostalih posebnih potrebah,
 • spoznavanje dela ljudi, ki se vsakodnevno srečujejo z otroci s posebnimi potrebami,
 • branje in analiziranje knjige Veveriček posebne sorte,
 • literarno poustvarjanje po prebrani knjigi,
 • likovno ustvarjanje – izdelava stripa,
 • kot obeležitev dneva cerebralne paralize bomo nekaj besed namenili drugačnosti in se seznanili s pojmom cerebralna paraliza,
 • delavnice ob zaključku šolskega leta – kaj smo se naučili o cerebralni paralizi in posebnih potrebah.

V projekt bodo vključeni učenci matične šole in podružnične šole. V okviru dejavnosti bomo uresničili nekaj izmed zastavljenih ciljev projekta, kot so:

 • Sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti.
 • Medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije.
 • Pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega sodelovanja v njem.
 • Predstavitev literature na temo drugačnosti.