PROJEKTI

RAZRED PROJEKT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO
1. Vrline

Beremo s kužki

Korak za korakom

Učiteljice

Učiteljice

Saša Šeško

2. Vrline

Z gibanjem do zdravja

razredniki

razredniki

3. Učenci berejo učencem v sklopu projekta Nacionalni mesec skupnega branja

Praznično branje

Skrbimo za okolje

razredničarke
4. S kolesom v promet

Beremo drugače

Naša kuharska knjiga

razredniki
5. Lepopis, Policist Leon svetuje razredničarke
2. – 9. EPI Reading Badge Aktiv TJA
Bookworms Aktiv TJA
8. -9. PROGRAM MEPI  Jernej Jakob, Mateja Izgoršek
    1.- 4. Športni tabor 1. – 4. razreda Mateja Izgoršek
1. – 9 Hrastov list, Rastem s knjigo, Pišemo z roko Aktiv SLJ
1. – 9 Zdrava šola Maja Jakob
1.-4.NIS, PPVI, 1.R Lahko branje Nina Pavlin, Saša Šeško
1.-4. NIS Spodbujajmo prijateljstvo Nina Pavlin
PPVI Promocija šole Slavica Majcen
7. -9 EPI Lesepreis – nemška bralna značka Gregor Strniša
1. -9. Projekt Pogum Gregor Strniša
8. -9. Sadeži družbe Andreja Peterlin
8. -9. in

NIS

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela Andreja Peterlin
1.-9. Projekt urejanje šole Iris Polutnik
1.-9. Shema šolskega sadja Sabina Milevšek
1.-9. Brezmesni ponedeljek Sabina Milevšek

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH  (POGUM)

Naša šola je v projekt, katerega nosilec je Zavod za šolstvo RS, vključena kot razvojna šola. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Na šoli je oblikovan tim, projekt pa v drugem letu omogoča tudi zaposlitev v obsegu 25 %. Namen projekta je opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. V sklopu projekta bomo sodelovali z okoljem in vzpostavili partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj našim učencem in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.

 

MEPI (MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE)

Naša šola se je v program vključila v program leta 2017. Najprej so se za delo z mladimi usposobili mentorji, ki jim vsako šolsko leto dodamo še koga.

Devetošolcem in njihovim staršem so mentorji predstavili program, ki je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, saj deluje v več kot 140 državah, vanj pa je vključenih že več kot 9 milijonov mladih. Osnovni namen programa je spodbujanje k dejavnemu, ustvarjalnemu, zdravemu preživljanju prostega časa. Program je naravnan na vsakega posameznika, zato učenci tekmujejo zgolj sami s seboj.

V program se lahko vključujejo mladi od 14. leta dalje, tako da smo k sodelovanju že peto leto povabili učence, ki obiskujejo 9. razred. Učenci si na tej stopnji lahko pridobijo bronasto priznanje, kasneje pa lahko dosežejo še srebrno in zlato.

Program vključuje štiri področja:

 1. Prostovoljno delo:

Temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je solidarnost potrebna za ustvarjanje skrbne in srečne prihodnosti.

 1. Veščine:

Cilj tega področja je spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih znanj. 3.

 1. Rekreativni šport:

Kakršnakoli oblika fizične aktivnosti je nujna za dobro počutje in zdravje. Dolgotrajen občutek uspeha in zadovoljstva izhaja tudi iz izpolnitve fizičnega izziva.

 1. Pustolovska odprava: Odprave spodbujajo mlade k oblikovanju pustolovskega duha in k razvoju zavedanja o svojem okolju in pomembnosti njegove zaščite oz. ohranitve. Odprave predstavljajo udeležencem izziv, saj se jih lotijo z določenim namenom in v nepoznanem okolju.

Za osvojitev bronastega priznanja mora učenec sodelovati v programu šest mesecev, se udeleževati aktivnosti vsaj eno uro na teden in zaključiti aktivnosti na vseh štirih področjih.

UČENEC:

 • v ne-tekmovalnem okolju, z udeležbo na različnih interesnih področjih razvija svoje potenciale in talente;
 • se sam odloči za izvajanje določenih aktivnosti in za pridobivanje določenih veščin;
 • pridobiva na motivaciji, disciplini in psihičnem ravnovesju;
 • posledice se odražajo tudi kasneje v posameznikovem odraslem življenjskem obdobju.

 

ZDRAVA ŠOLA

Naša šola je že šesto leto vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, ki se trudi promovirati zdrav način življenja. V projektu spodbujamo in krepimo iniciative v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. V projektu poizkušamo vpeljati in izpeljati različne ideje s katerimi omogočamo, da se realizirajo vsi cilji v mreži zdravih šol. Skrbimo za dobro klimo na šoli, medsebojne odnose, razvijamo možnosti sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo in zdravstvenim domom.

Vsebinska rdeča nit se v letu 2021/20212 glasi: »MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI«. S tem vodilom poizkušamo zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije. S programom bomo spodbujali več telesne dejavnosti v šoli in doma, ozaveščali o vzpostavljanju posameznega duševnega ravnotežja, spodbujali povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki in zavedanje o pomenu ohranjanja odnosa do okolja, narave.

Na šoli smo si zastavili sledeče naloge:

 • Učenci se ob rojstnih dnevih ne sladkajo s sladkimi in slanimi prigrizki .
 • Delavnice čuječnosti in/oz. nenasilne komunikacije za zainteresirane učitelje.
 • »Ustvarjaj in migaj.« Za to dejavnost bodo učenci potrebovali improvizirane športne pripomočke, ki jih bodo izdelali sami (v učilnici), nato se bomo preselili v telovadnico ali na igrišče, kjer jih bodo uporabili.
 • 7. r: »Pasti in nevarnosti spletnega komuniciranja «; predavanje za starše in delavnice za učence.7. r: To sem jaz; delavnice v okviru ND .
 • V sodelovanju z ZD Hrastnik bomo organizirali za starše in učence različna predavanja in delavnice:
 • 1.-9.r , NIS, PPVI: Higienski ukrepi v času COVID-19 (pravilno umivanje in razkuževanje rok, pravilna uporaba maske).
 • 1. r: Zdrave navade.
 • 1. r: Osebna higiena.
 • 1. r: Dejavno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja.
 • 1. r: Preprečevanje poškodb.
 • 2. r: Zasvojenosti.
 • Predavanje za starše: Poškodbe glave in kolesarska čelada.
 • 6. r: Težave v odraščanju s poudarkom na samopoškodbenem vedenju.
 • Temeljni postopki oživljanja.
 • 7. r: Duševno zdravje (delavnice).
 • Temeljni postopki oživljanja.
 • Preprečevanje samopoškodbenega vedenja – predavanje za dekleta.
 • 8. r: Gibam se, poraba kalorij po dejavnostih, spolna identiteta in ogled ginekološke ambulante.
 • Temeljni postopki oživljanja.
 • 9. r: Vzgoja za zdravo spolnost, kontracepcija.
 • Temeljni postopki oživljanja.
 • NIS 5., 6. r: Škodljivost sladkorja.
 • NIS 7., 8., 9. r: Zdrava spolnost v okviru ND.

UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA

Tudi v šolskem letu 2021/22 nadaljujemo s projektom Samoevalvacije.  Prednostno področje, ki smo si ga izbrali je aktivno sodelovanje učencev pri pouku. V okviru slednjega smo si zadali  naslednji cilj:

CILJ 1: Sodobne oblike poučevanja z aktivno vlogo učenca

PROJEKT SOCIALNA AKTIVACIJA

Naša šola bo sodelovala v Projektu programa socialne aktivacije, ki ga  delno financirata Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”.

KORAK ZA KORAKOM

V šolskem letu 2021/22 smo se priključili metodologiji Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta. Osnovni cilj metodologije je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem osnovnih šol (ali vrtcev) pri njihovem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces narediti še kakovostnejši. Metodologija zagovarja tezo, da se otroci najbolje razvijajo, kadar je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj. Tim strokovnih delavcev zagotavlja ustrezno učno okolje, sredstva in pripomočke ter opredeljuje cilje, ki so v skladu z otrokovimi interesi, zmožnostmi in potrebami. Strokovni delavci spodbujajo naravne talente in sposobnosti posameznika ter omogočajo individualne učne izkušnje. Naša šola bo v začetnem letu metodologijo uvajala v 1. razredih. Vodja tima strokovnih delavcev je učiteljica razrednega pouka, Saša Šeško.

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Projekt vodi Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES- om. Namen projekta je razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšanje digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov.

PROJEKT RAZVOJ IN IZVAJANJE PREHODA MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI NA TRG DELA

Projekt bomo izvajali v sodelovanju z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS in njihovega partnerja podjetja Želva, d.o.o., Trbovlje. Cilj projekta je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb s posebnimi potrebami. Vanj bodo vključeni zainteresirani učenci 8. in 9. razreda.

PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA »SADEŽI DRUŽBE«

Projekt je namenjen učencem 8. in 9. razreda, ki želijo koristno preživeti urico prostega časa na teden, in sicer tako, da obiščejo oskrbovance Doma starejših Hrastnik. Skupaj bodo izvajali naslednje aktivnosti: se igrali besedne in družabne igre, pantomimo, izdelovali adventne venčke in novoletne okraske, okrasili prostore DSH ob novem letu, izdelovali voščilnice za dan žena in materinski dan, izdelovali aranžmaje za veliko noč, pomagali pri sajenju zelenjave, pomagali pri presajanju in sajenju balkonskega cvetja, pomagali pri čiščenju prostora pred delovno terapijo …

Dejavnosti se bodo izvajale gleda na epidemiološko situacijo, trenutno bo delo potekalo na daljavo z upoštevanjem priporočil NIJZ.