PROJEKTI

RAZRED PROJEKT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO
1. Vrline

Korak za korakom

Pripovedujemo z Lili in Binetom

Razredničarke
2. Vrline

Korak za korakom

Hrastkova potujoča knjižnica

Z gibanjem do zdravja

Razredničarke
3. Praznično branje

Skrbimo za okolje

Vodni agenti Zasavja

Razredničarke
4. S kolesom v promet

Beremo drugače

Naša kuharska knjiga

Vodni agenti Zasavja

razredniki
5. Lepopis Razredničarke
Policist Leon svetuje Zakošek, Peterlin, Policija Hrastnik
1. – 9. Pozdrav ptic miru Jadviga Stopar Kohne
3. – 9. EPI Reading Badge Aktiv TJA
9. PROGRAM MEPI  Jernej Jakob, Mateja Izgoršek
    1.- 4. Športni tabor 1. – 4. razreda Mateja Izgoršek
1. – 9 Hrastov list, Rastem s knjigo, Pišemo z roko, Mednarodni dan strpnosti Aktiv SLJ
1. – 9 Zdrava šola Maja Jakob
1.-4.NIS, PPVI, 1.R Lahko branje Nina Pavlin
1.-9. NIS,PPVI Program projektov Šola sobivanja Nina Pavlin
7. -9 EPI Lesepreis – nemška bralna značka Gregor Strniša
     1. -9. Projekt Pogum Gregor Strniša
8. -9. Sadeži družbe Andreja Peterlin
8. -9. in

NIS

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela Andreja Peterlin
9. Tradicija skozi digitalne oči- Projekt LAS Domen Učakar, Tadej Kralj
1.-9. Shema šolskega sadja Sabina Milevšek
      1.-9. Brezmesni ponedeljek Sabina Milevšek

POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Projekt Pogum, ki se na naši šoli odvija od leta 2017/18 in bi se moral v šolskem letu 2021/22 zaključiti, se je zaradi situacije s koronavirusom podaljšal za dva meseca. Tako se bo projekt Pogum v šolskem letu 2022/23 odvijal še v mesecu septembru in oktobru. Nekatere dejavnosti, ki so na naši šoli že nekakšna stalnica, pa se bodo izvajale skozi celo šolsko leto. V projektu Pogum (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo še vedno spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šola. Pri tem pa je potrebno poudariti, da sam projekt nima neposredne povezave s podjetništvom in da učencev ne učimo, kako ustanoviti podjetje in kako služiti denar, ampak kako poiskati različne priložnosti, ideje in jih tudi uresničiti. Naša šola že ves čas izvajanja projekta deluje na področju SOCIALE in sicer v sklopu, imenovanem ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI. Znotraj tega sklopa bomo tudi v teh mesecih skupaj s šolskim projektnim timom, ki ga sestavljajo ravnateljica Polona Dolanc, vodja Gregor Strniša ter člani Katja Šmit, Janja Urlep, Saša Šeško, Andreja Peterlin in Simona Weber Goljuf, sledili 3 glavnim smernicam, ki so osnova za naše načrtovane dejavnosti. Tri glavne smernice pa so:

– razvijanje sposobnosti opaziti osebe v stiski in pripravljenosti pomagati (v družini, okolju in med vrstniki),

– vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami,

– vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor (povabiti starejše k sodelovanju pri urah športne vzgoje – aktivno življenje; izmenjava znanj – mlajši učijo starejše, starejši učijo mlajše, skupni krožki, skupne prireditve ob posebnih priložnostih, ipd.).

Na podlagi teh smernic in na podlagi predlogov učencev smo izbrali konkretne dejavnosti, ki se na šoli v večini že izvajajo, jih pa bomo v šolskem letu 2022/23 še dodatno nadgrajevali. Te dejavnosti pa so:

– spremstvo učencev OPB-ja v knjižnico: učenci 8. in 9. r 1× tedensko spremljajo učence 1. in 2. r. v knjižnico (Gregor Strniša),

– čistilne akcije v okviru RU in krožka – očistimo okolico šole OŠNHR in Podružnične šole Dol (Gregor Strniša in Janja Urlep),

– individualna učna pomoč starejših učencev mlajšim v zato določenem prostoru (Gregor Strniša, Katja Šmit in razredniki)

– izvedba prireditev ob različnih priložnostih v domu starejših Hrastnik (Simona Weber Goljuf, Andreja Peterlin),

– učenci pomagajo kot prostovoljci na sedežu Rdečega križa (Janja Urlep, Gregor Strniša),

– vključevanje učencev rednega programa v oddelke NIS in PPVI (tutorstvo, druženje) (učitelji 3. triade, Saša Šeško, Andreja Peterlin),

– oblikovanje urnika, po katerem se starejši učenci vključujejo v urnike mlajših učencev v okviru pouka (Gregor Strniša, Katja Šmit in razredniki),

– vključevanje učencev pri izvedbi delavnic DPM-ja ob pustu, novem letu (Janja Urlep, Simona Weber Goljuf),

– pomoč pri izvajanju projekta »Starejši za starejše« v okviru društva upokojencev (Andreja Peterlin),

– Na zadnji šolski dan bodo učenci 1. razredov pospremili učence 9. iz šole (Gregor Strniša, Saša Šeško).

NAŠI IZZIVI:

– sodelovanje in delovanje skupaj z drugimi za razvijanje idej in njihovo uresničevanje v aktivnosti;

– ko je potrebno, pozitivno reševati primanjkljaje in konflikte;

– timsko delo;

– sodelovanje in mreženje ter spodbujanje in vključevanje drugih;

– spodbujanje in večanje senzibilnosti do sebe in drugih.

GLAVNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA:

Kako krepiti medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje?

Kako spodbujati biti pripravljen pomagati ter v kočljivih situacijah poskrbeti za drugega?

Kako sprejemati drugačnost?

Kako sprejemati odgovornost zase in za druge?

Kako poiskati skupne rešitve?

 

SLEDIMO NASLEDNJIM VEŠČINAM ENTRECOMP (Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju)

* Ideje in priložnosti: etično in trajnostno mišljenje, kreativnost, odkrivanje priložnosti,

* Viri: mobiliziranje drugih, motivacija in vztrajnost,

* Aktivnosti: sodelovanje, načrtovanje in vodenje, prevzemanje pobude.

MEPI (MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE)

Naša šola se je v program vključila v program leta 2017. Najprej so se za delo z mladimi usposobili mentorji, ki jim vsako šolsko leto dodamo še koga.

Devetošolcem in njihovim staršem so mentorji predstavili program, ki je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, saj deluje v več kot 140 državah, vanj pa je vključenih že več kot 9 milijonov mladih. Osnovni namen programa je spodbujanje k dejavnemu, ustvarjalnemu, zdravemu preživljanju prostega časa. Program je naravnan na vsakega posameznika, zato učenci tekmujejo zgolj sami s seboj.

V program se lahko vključujejo mladi od 14. leta dalje, tako da smo k sodelovanju že peto leto povabili učence, ki obiskujejo 9. razred. Učenci si na tej stopnji lahko pridobijo bronasto priznanje, kasneje pa lahko dosežejo še srebrno in zlato.

Program vključuje štiri področja:

 1. Prostovoljno delo:

Temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je solidarnost potrebna za ustvarjanje skrbne in srečne prihodnosti.

 1. Veščine:

Cilj tega področja je spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih znanj. 3.

 1. Rekreativni šport:

Kakršnakoli oblika fizične aktivnosti je nujna za dobro počutje in zdravje. Dolgotrajen občutek uspeha in zadovoljstva izhaja tudi iz izpolnitve fizičnega izziva.

 1. Pustolovska odprava: Odprave spodbujajo mlade k oblikovanju pustolovskega duha in k razvoju zavedanja o svojem okolju in pomembnosti njegove zaščite oz. ohranitve. Odprave predstavljajo udeležencem izziv, saj se jih lotijo z določenim namenom in v nepoznanem okolju.

Za osvojitev bronastega priznanja mora učenec sodelovati v programu šest mesecev, se udeleževati aktivnosti vsaj eno uro na teden in zaključiti aktivnosti na vseh štirih področjih.

UČENEC:

 • v ne-tekmovalnem okolju, z udeležbo na različnih interesnih področjih razvija svoje potenciale in talente;
 • se sam odloči za izvajanje določenih aktivnosti in za pridobivanje določenih veščin;
 • pridobiva na motivaciji, disciplini in psihičnem ravnovesju;
 • posledice se odražajo tudi kasneje v posameznikovem odraslem življenjskem obdobju.

Glavni cilji, ki smo si jih na šoli zastavili v zvezi z vpeljevanjem in izvajanjem programa MEPI:

 • Odkrivanje in razvijanje novih veščin in znanj pri učencih,
 • doseganje rezultatov pri dejavnostih, ki niso del učnega kurikula, ampak mu predstavljajo dopolnitev,
 • dvig samozavesti učencev,
 • učenje razporejanja časa, iskanja področij in aktivnosti, ki jih zanimajo, samostojnega načrtovanja in sprejemanja odločitev,
 • dvig zavedanja o pomenu neformalnega in vseživljenjskega učenja pri učencih,
 • širjenje socialne mreže učencev,
 • spoznavanje in dvig ugleda pri potencialnih bodočih delodajalcih,
 • uvedba mednarodno priznanega orodja za beleženje neformalnih znanj in dosežkov učencev,
 • večja povezanost in prepoznavnost centra v lokalnem okolju,
 • povezovanje in širjenje mreže partnerjev centra,
 • širjenje strokovnih in neformalnih znanj ter veščin vodenja pri zaposlenih,
 • omogočiti učencem nadaljevanje sodelovanja v programu po končani OŠ,
 • dvig ugleda in prepoznavnosti centra,
 • širjenje nabora obšolskih dejavnosti, ki jih ponuja center.

ZDRAVA ŠOLA

Slovenija je v Evropsko mrežo zdravih šol vključena že od leta 1993. Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik pa je v Slovenski mreži zdravih šol sedmo leto.

Šole, ki smo vključene v mrežo zdravih šol, se po svojih možnostih trudimo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev s sistematičnim ozaveščanjem prek vsebin v učnem načrtu, različnih dejavnosti, projektov in sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter zdravstveno službo. Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev znanja, lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. Šole si same zastavljamo interne naloge glede na možnost in potrebe, usmerjene v skupno »rdečo nit«, ki se tudi v letošnjem šolskem letu 2022/2023 glasi: »MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI«.

Na šoli smo si zastavili sledeče naloge:

 • Moja prva joga. (1. r – 3. r)
 • Branje in gibanje v OPB. (1. r – 5. r)
 • Delavnice iz priročnika »Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?« (6. r – 9. r)
 • Delavnice za boljše počutje v okviru ND. (8. r)
 • 1 x tedensko sadni kotiček. (1. r – 9. r)
 • Spletna oglasna deska za učitelje »Sprostitev«.
 • Sprostitvene minutke. (NIS)

V sodelovanju z ZD Hrastnik in ostalimi zunanjimi izvajalci bomo organizirali za starše in učence različna predavanja in delavnice:

ŠOLSKI NOVINCI: Zajčkova pot v šolo – predavanje za starše, ki ga bo izvedla strokovna delavka ZD Hrastnik.

 1. r: Zdrave navade.
 2. r: Osebna higiena.
 3. r: Dejavno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja.
 4. r: Preprečevanje poškodb.
 5. r: Zasvojenosti.

Predavanje za starše: Poškodbe glave in pomen kolesarske čelade.

 1. r: Težave v odraščanju.

Temeljni postopki oživljanja.

Predavanje policista o nasilju.

Predavanje za starše: Cepljenje proti HPV.

 1. r: Temeljni postopki oživljanja.

Preprečevanje samopoškodbenega vedenja.

Predavanje strokovne delavke CSD Hrastnik o nasilju v družini in med vrstniki.

 1. r: Gibam se, poraba kalorij po dejavnostih, spolna identiteta in ogled ginekološke ambulante.

Temeljni postopki oživljanja.

Predavanje policista na temo droge.

Predavanje psihologinje iz Centra za duševno zdravje otrok na temo duševnega zdravja »Kako si pa  ti?«

 1. r: Vzgoja za zdravo spolnost, kontracepcija.

Temeljni postopki oživljanja.

NIS IN PPVI: Delavnica o osebni higieni, pravilni drži, pravilnem umivanju zob in pomenu rednih obiskov pri zobozdravniku.

Vsi učenci od 1.do 9.r bodo deležni ene ure predavanja na temo zobozdravstvene vzgoje z demonstracijo pravilnega umivanja zob.

Učenci od 1. do 5. r ter učenci NIS in PPVI, katerih starši bodo dali soglasje, bodo vključeni v tekmovanje ČISTI ZOBJE«.

NIS 7. 8., 9. R – ND – zdrava spolnost.

KORAK ZA KORAKOM

V šolskem letu 2021/22 smo se priključili metodologiji Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta. Osnovni cilj metodologije je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem osnovnih šol (ali vrtcev) pri njihovem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces narediti še kakovostnejši. Metodologija zagovarja tezo, da se otroci najbolje razvijajo, kadar je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj. Tim strokovnih delavcev zagotavlja ustrezno učno okolje, sredstva in pripomočke ter opredeljuje cilje, ki so v skladu z otrokovimi interesi, zmožnostmi in potrebami. Strokovni delavci spodbujajo naravne talente in sposobnosti posameznika ter omogočajo individualne učne izkušnje. Pouk bo v tem šolskem letu potekal po metodologiji KZK vsaj dvakrat tedensko v prvem in postopoma tudi v drugem razredu.  Predstavitev metodologije KZK  bo predstavljena tudi staršem na dnevu odprtih vrat. Vodja tima strokovnih delavcev je učiteljica razrednega pouka, Saša Šeško.

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Projekt vodi Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om. Namen projekta je razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko- digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšanje digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Projekt se je pričel izvajati v šolskem letu 2021/2022. Zaposlene na šoli in učence smo seznanili z orodjem SELFIE.  Z njim smo preko vprašalnika ugotovili stanje zaposlenih, stopnje digitalnih kompetenc. Na osnovi tega smo oblikovali digitalno strategijo šole. Za učitelje oz. zaposlene bo tako v šolskem letu 2022/23 organiziranih 10 usposabljanj za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu , za organizatorje oz. koordinatorje informacijskih dejavnosti pa bodo izvedena še dodatna usposabljanja na tem področju. Maja 2023 bomo izvedli samoevalvacijo z orodjem SELFIE. Ob koncu projekta sledi še zaključna konferenca DigDaktika .

 

PRENOVA ŠOLSKEGA DVORIŠČA Z UREDITVIJO UČILNICE NA PROSTEM ( (LAS Zasavje)

Z operacijo LAS želimo združiti svoje moči in skupaj z  lokalnimi partnerji  urediti nefunkcionalno, obsežno asfaltno površino pred OŠ NH Rajka Hrastnik z namenom, da obnovimo dvorišče ter postavimo učilnico na prostem. Z obnovitvijo dvorišča in postavitvijo učilnice na prostem bomo pridobili ustrezno zasenčene, funkcionalne površine za učenje in druženje vseh uporabnikov različnih starostnih skupin ter urejen otok za smeti, kjer bo poudarek na ločenemu zbiranju odpadkov.  V okviru operacije se bodo izvedle številne aktivnosti, ki bodo ozaveščale mlade o pomenu ekološkega ravnanja, skrbi za naravo, trajnostne mobilnosti…V učilnici na prostem bomo lahko izvajali inovativne metode poučevanja, prostor bo odlično okolje za izvajanje delavnic, ki bodo namenjene vsem generacijam. S postavitvijo stojal za kolesa bomo učence, zaposlene in obiskovalce spodbudili k trajnostni mobilnosti.

Cilji operacije:

 • Ureditev dvorišča šole z učilnico na prostem
 • Uvajanje novih pedagoških praks
 • Postavitev naslonjala za kolesa, ozavestiti učence, zaposlene in obiskovalce o pomenu trajnostne mobilnosti
 • Ureditev ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov in ozaveščanje učencev o pomenu skrbi za naravno okolje
 • Ureditev prostora, ki bo omogočal povezovanje med različnimi lokalnimi deležniki

Pričakovani rezultati operacije so:

 • Izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v spodbudne, ekološko naravnanem okolju
 • Uvajanje inovativnih metod poučevanja
 • Ozaveščeni učenci o pomenu ekološkega ravnanja z odpadki in o skrbi za naravno okolje
 • Ozaveščeni učenci in zaposleni o pomenu trajnostne mobilnosti
 • Dvigi socialne vključenosti  ranljivih ciljnih skupin z njihovim vključevanjem v izobraževanja in s sodelovanjem na dogodkih

Aktivnosti operacije:

OŠ NH Rajka bo izvedla 7 različnih aktivnosti, ki se bodo pričele  z gradbenimi deli za ureditvijo dvorišča OŠ NH Rajka in postavitvijo učilnice na prostem. Sledi javna predstavitev operacije ter izvedba različnih delavnic: Nega rastlin, Izdelek in recikliranega materiala…

 

TRADICIJA SKOZI DIGITALNE OČI (projekt LAS)

Namen projekta je oživitev obrtne in rokodelske dejavnosti z aktivacijo ranljive skupine devetošolcev, ki bodo poklice prestavili na inovativen način skozi digitalizacijo in s tem povečali zanimanje za obrtniške in rokodelske dejavnosti. Projekt omogoča ohranjanje in oživljanje rokodelske dejavnosti Zasavske regije, promocijo obrtniških poklicev in rokodelskih dejavnosti, prepoznavanje potenciala nesnovne kulturne dediščine in podeželje, izboljšanje položaja zasavskih obrtnikov in rokodelcev, krepitev povezanosti med podeželjem in mestnim središčem ter medgeneracijski prenos znanja.

 

KONCEPT PREPOZNAVANJA NADARJENIH OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV TER VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NJIMI

 

V letošnjem šolskem letu šola sodeluje v poskusu Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Koncept je pripravila ekspertna skupina pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in gre za posodobitev Koncepta iz leta 1999. Sodobna spoznanja o nadarjenih in zaznane težave pri izvajanju obstoječega koncepta so namreč pokazali potrebo po spremembah, zato je nastal predlog posodobljenega koncepta. V nov koncept je vključeno prepoznavanje otrok z visokimi potenciali že v vrtcu in traja do srednje šole ter predstavlja kontinuiran proces. Namen prevetritve koncepta je večja individualizacija in personalizacija vzgojno izobraževalnega dela ter zagotavljanje optimalnega učnega okolja za vse učence, hkrati pa nova ureditev poenostavlja in natančneje opredeljuje postopke, povezane z ugotavljanjem nadarjenih učencev. Nov koncept se pred njegovo uveljavitvijo preverja s poskusom, v katerega je vključena tudi naša šola.

Namen poskusa je, da se v praksi preverijo ključni elementi koncepta ter se ugotovijo njegove prednosti in slabosti ter da se odkrivanje nadarjenih razširi tudi v vrtce. V osnovni šoli je cilj poskusa uvesti opazovanje učencev, tristopenjsko model prepoznavanja nadarjenih učencev ter izvajanje raznolikih dejavnosti za potencialno nadarjene učence, tako v obveznem kot razširjenem programu, vplivati na mnenja učiteljev do potencialno nadarjenih in do dela z njimi, uveljaviti na novo opredeljene vloge in naloge mentorjev in koordinatorjev za nadarjene v praksi ter usposobiti strokovne delavce za prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci, prav tako pa tudi preveriti učinek novih kriterijev za identifikacijo nadarjenih.

Novosti, ki jih prinaša prenovljen koncept:

– prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi se začne že v vrtcu (kontinuiran proces, ki traja do srednje šole),
– spreminja se 3-stopenjski model odkrivanja nadarjenih (opazovanje/nominacija in razvijanje potencialov/identifikacija),
– spreminjajo se kriteriji za identifikacijo nadarjenih,
– izpostavljen je pomen različnih didaktičnih pristopov pri deli z nadarjenimi
– natančneje so opredeljene naloge mentorjev nadarjenih učencev ter pedagoških koordinatorjev,
– poudarjen je pomen dela z nadarjenimi iz ranljivih skupin,
– izpostavljen pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za prepoznavanje potencialno nadarjenih in izvajanje VIZ dela.

V aktivnosti poskusa so vključeni ravnateljica, učiteljski zbori izbranih oddelkov (en oddelek 4. in oddelek 6. razreda) ter šolski svetovalni delavec, ki je tudi koordinator za delo z nadarjenimi učenci.

AKTIVNOSTI UČITELJEV IN SVETOVALNIH DELAVCEV V POSKUSU:

 • Opazovanje učencev, pri katerih prepoznavajo visoke potenciale, v okviru različnih dejavnostih in beležijo svoja opažanja,
 • Oblikujejo predlogo in izvedejo nominacijo učencev,
 • Načrtujejo in izvajajo raznolike dejavnosti, ki omogočajo razvoj splošnih in specifičnih področji nadarjenosti,
 • Podpora učencem pri oblikovanju map dosežkov z dokazili o dosežkih, izdelkih učencev itd.
 • Priprava personaliziranih načrtov vzgojno izobraževalnega dela
 • Opravljanje nalog mentorjev za nadarjene
 • Izpolnjevanje spletnih vprašalnikov
 • Sodelovanje v fokusnih skupinah
 • Samoocena učiteljev o usposobljenosti za prepoznavanje in delo z nadarjenimi s pomočjo vprašalnika
 • Koordinacija nalog povezanih z usklajevanjem delovanja šole na področju dela z nominiranimi in identificiranimi nadarjenimi učenci
 • Evidenca vseh učencev s PeNaD
 • Analiziranje uspešnosti PeNaD
 • Po potrebi predavanja za starše in učence

MEDNARODNI PROJEKT “Pozdrav ptic miru”

Namen projekta je ozaveščanje učencev o pomenu miru in vzdrževanju medsebojnih odnosov doma in po svetu.

Cilji projekta so:

 • Razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,
 • razvijanje državljanskih kompetenc,
 • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
 • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

V projektu bodo sodelovali 1. razredi in posamezniki iz višjih razredov, ki bodo z različnimi dejavnostmi spodbujali ozaveščanje, sodelovanje in soustvarjanje v okviru projekta.

Projekt Vodni agenti Zasavja

Glavni namen projekta v katerega bodo vključeni učenci 3. in 4. razreda je izobraževanje o okolju in vodnih virih, ozaveščaje o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri ter ozaveščanje o racionalni rabi vode. Učenci bodo v sklopu projekta spremljali porabo vode in na podlagi zbranih podatkov s preprostimi ukrepi poskušali racionalizirati njeno porabo. Skupaj z učitelji se bodo izvedle različne aktivnosti na temo voda in vodni viri s ciljem ozaveščanja njihovega pomena in nujnosti njihovega varovanja. Izvedle se bodo izobraževalne delavnice  z mobilno vodo postajo, ki vsebuje elemente vodovodne in komunalne infrastrukture.

UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA

Tudi v šolskem letu 2021/22 nadaljujemo s projektom Samoevalvacije.  Prednostno področje, ki smo si ga izbrali je aktivno sodelovanje učencev pri pouku. V okviru slednjega smo si zadali  naslednji cilj:

CILJ 1: Sodobne oblike poučevanja z aktivno vlogo učenca

PROJEKT SOCIALNA AKTIVACIJA

Naša šola bo sodelovala v Projektu programa socialne aktivacije, ki ga  delno financirata Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”.

KORAK ZA KORAKOM

V šolskem letu 2021/22 smo se priključili metodologiji Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta. Osnovni cilj metodologije je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem osnovnih šol (ali vrtcev) pri njihovem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces narediti še kakovostnejši. Metodologija zagovarja tezo, da se otroci najbolje razvijajo, kadar je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj. Tim strokovnih delavcev zagotavlja ustrezno učno okolje, sredstva in pripomočke ter opredeljuje cilje, ki so v skladu z otrokovimi interesi, zmožnostmi in potrebami. Strokovni delavci spodbujajo naravne talente in sposobnosti posameznika ter omogočajo individualne učne izkušnje. Naša šola bo v začetnem letu metodologijo uvajala v 1. razredih. Vodja tima strokovnih delavcev je učiteljica razrednega pouka, Saša Šeško.