Projekti

RAZRED PROJEKT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO
1.–9. Spodbujamo prijateljstvo Nina Pavlin
2.–9. eTwinning Aktiv učiteljev TJA
7.–9. iEARN Jana Šuligoj
1.–9. Epi Reading Badge – državni projekt angleške bralne značke Učitelji angleškega jezika
1. Beremo s kužki razredničarke
2. Vrline razredničarke
3. Učenci berejo učencem razredniki
3. Skrbimo za okolje razredniki
3. Praznično branje razredniki
4. Berimo drugače razredničarke
4. S kolesom v promet razredničarke
4. Varno s soncem razredničarke
5. Policist Leon Razredničarke, MNZ Ljubljana, A. Peterlin
5. Lepopis razredničarke
6.–9. NIS, PPVI Promocija šole Slavica Majcen, Mira Marinko
1.–2.NIS, PPVI Lahko branje Nina Pavlin, Špela Razpotnik, Irena Senčar
6.–9. Otroški parlament Andreja Peterlin, Špela Vuga štruc
8., 9. Sadeži družbe Andreja Peterlin
8., 9. Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela Andreja Peterlin
9. Mednarodni program MEPI Ljudmila Gornik, Jernej Jakob, Mateja Izgoršek in drugi mentorji učencem
7. Rastem s knjigo Maja Klep
1.–9. Izzivi medkulturnega sobivanja Špela Vuga Štruc
1.–9. Mediacija Andreja Peterlin, Manuela Dokmanac, Jernej Jakob, Polona Vidmar
1.–9. Hrastov list Maja Klep, Tadej Kralj
1.–9. Zdrava šola Maja Jakob ter ostali mentorji
1.–9. Zeleni ponedeljek, Šolska shema Arijana Radešić Opresnik
1.–9. Projekt Pogum Gregor Strniša, Lucija Lipovšek ter ostali mentorji
8., ISP nadarjeni Planetu Zemlja prijazna šola Ljudmila Gornik
7.–9. Učna pot Andreja Peterlin in OZS

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Nacionalni projekt Spodbujamo prijateljstvo je ustvarjalni projekt in je del širšega programa Šole sobivanja. Pri projektu lahko sodelujejo otroci v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah. Cilj projekta je tako kot to pove že njegovo ime – spodbujati prijateljstvo ter dobre odnose med vrstniki. V okviru projekta otroci svoja razmišljanja o prijateljstvu prikazujejo preko risbe, pisanja, fotografiranja ali ustvarjanja filmčkov.

IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA

OŠ NHR Hrastnik je partner pri projektu, katerega nosilec je OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Aktivnosti bodo tudi to šolsko leto usmerjene predvsem v izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami in usposabljanje strokovnih delavcev ter njihovo vključevanje v druge  spremljajoče strokovne aktivnost. Od meseca novembra dalje pa bo multiplikatorka iz Trbovelj enkrat tedensko  prihajala v našo šolo, kjer bo izvajala neposredno pedagoško delo z učenci.

 

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH  (POGUM)

Naša šola je v projekt, katerega nosilec je Zavod za šolstvo RS, vključena kot razvojna šola. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Na šoli je oblikovan tim, projekt pa v drugem letu omogoča tudi zaposlitev v obsegu 25 %. Namen projekta je opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. V sklopu projekta bomo sodelovali z okoljem in vzpostavili partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj našim učencem in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.

 

MEPI (MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE)

Naša šola se je v program vključila tako, da so se za delo z mladimi najprej usposobili mentorji in v preteklih treh letih za projekt navdušili 29  devetošolcev. 14 jih je opravilo vse potrebno za pridobitev bronastega priznanja. 15 učencev, ki so se v program MEPI vključili lani, le-tega  zaradi nastalih razmer epidemije ni dokončalo.

Devetošolcem in njihovim staršem so mentorji predstavili program, ki je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, saj deluje v več kot 140 državah, vanj pa je vključenih že več kot 9 milijonov mladih. Njegov osnovni namen je spodbujanje k dejavnemu, ustvarjalnemu, zdravemu preživljanju prostega časa. Program je naravnan na vsakega posameznika, zato učenci tekmujejo zgolj sami s seboj. V program se lahko vključujejo mladi od 14. leta dalje, tako da smo k sodelovanju že četrto leto povabili učence, ki obiskujejo 9. razred. Učenci si na tej stopnji lahko pridobijo bronasto priznanje, kasneje pa lahko dosežejo še srebrno in zlato.

Program vključuje štiri področja:

 1. Prostovoljno delo: Temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je solidarnost potrebna za ustvarjanje skrbne in srečne prihodnosti.
 2. Veščine: Cilj tega področja je spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih znanj.
 3. Rekreativni šport: Kakršnakoli oblika fizične aktivnosti je nujna za dobro počutje in zdravje. Dolgotrajen občutek uspeha in zadovoljstva izhaja tudi iz izpolnitve fizičnega izziva.
 4. Pustolovska odprava: Odprave  spodbujajo mlade k oblikovanju pustolovskega duha in k razvoju  zavedanja o svojem okolju in pomembnosti njegove zaščite oz. ohranitve. Odprave predstavljajo udeležencem izziv, saj se jih lotijo z določenim namenom in v nepoznanem okolju.

Za osvojitev bronastega priznanja mora učenec sodelovati v programu šest mesecev, se udeleževati aktivnosti vsaj eno uro na teden in zaključiti aktivnosti na vseh štirih področjih.

UČENEC:

 • v ne-tekmovalnem okolju, z udeležbo na različnih interesnih področjih razvija svoje potenciale in talente;
 • se sam odloči za izvajanje določenih aktivnosti in za pridobivanje določenih veščin;
 • pridobiva na motivaciji, disciplini in psihičnem ravnovesju;
 • posledice se odražajo tudi kasneje v posameznikovem odraslem življenjskem obdobju.

ZDRAVA ŠOLA

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Vizija Zdrave šole ni le znanje, ampak razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj in uspešno odraščanje učencev ter razvijanje njihovih potencialov.

Naša šola je že peto leto zapovrstjo vključena v ta projekt. Vsebinska rdeča nit se v letu 2020/2021 glasi: »ČAS ZA ZDRAVJE, JE ČAS ZA NAS«. S tem vodilom poizkušamo zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije. S programom bomo spodbujali več telesne dejavnosti v šoli in doma, ozaveščali o vzpostavljanju posameznikovega duševnega ravnotežja, spodbujali povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki in zavedanje o pomenu ohranjanja odnosa do okolja, narave.

Na šoli smo si zastavili sledeče naloge:

 • Prvošolci ob prvem šolskem dnevu dobijo tortico iz sadja, domač kifeljček (narejen v šolskii kuhinji) in naravno limonado. Vsi ostali dobijo rženo bombeto, puranja prsa, svež paradižnik, naravno limonado.
 • Učenci se ob rojstnih dnevih ne sladkajo s sladkimi in slanimi prigrizki.
 • 4 x tedensko jabolčni kotiček za vse učence.
 • »Čuječnost« – predavanja za zainteresirane učitelje.
 • »5 minut za zdravje« za vse učence (videoposnetek). Izvajal se bo po potrebi, pred/med poukom, v podaljšanem bivanju.
 • »Ustvarjaj in migaj« – za to dejavnost bomo potrebovali improvizirane športne pripomočke, ki jih bodo izdelali učenci sami (v učilnici), nato se bomo preselili v telovadnico ali na igrišče, kjer jih bodo uporabili.
 • »Pasti in nevarnosti spletnega komuniciranja« – predavanje za starše in delavnice za učence.
 • V sodelovanju z ZD Hrastnik bomo organizirali za starše in/ali učence različna predavanja in delavnice:
 • NIS in PPVI: Delavnica »Škodljivost sladkorja, pravilna drža in osebna higiena« ter predavanje »Zdrav način življenja«,
 • razred: Predavanje »Zasvojenost«,
 • razred: Predavanje »Težave v odraščanju s poudarkom na samopoškodbenem vedenju«,
 • razred: Predavanji »Duševno zdravje« in »Preprečevanje samopoškodbenega vedenja« (samo za dekleta),
 • razred: Predavanji »Spolna identiteta in ogled ginekološke ambulante« in »Gibam se, poraba kalorij po dejavnostih«,
 • razred: Predavanji »Zobozdravstvena vzgoja (bolezni zob in obzobnih tkiv, zdrava prehrana in pijača)« in »Vzgoja za zdravo spolnost, kontracepcija«,
 • –9. r, NIS in PPVI: Predavanje in prikaz »Temeljni postopki oživljanja«,
 • –9. r, NIS in PPVI: Predavanje »Higienski ukrepi v času COVID-19 (pravilno umivanje in razkuževanje rok ter pravilna uporaba maske)«.

UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA

Tudi v šolskem letu 2020/21 nadaljujemo s projektom Samoevalvacije.  Prednostno področje, ki smo si ga izbrali je: učenje in poučevanje (dosežki učencev). V okviru slednjega smo si zadali dva cilja, ki ju zasledujemo tekom projekta.

CILJ 1: Vzgajanje za medsebojno spoštovanje in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.

CILJ 2: Razvijanje kritične presoje, samostojnosti in odgovornosti za svoje delo.

V sklopu samoevalvacijskega poročila so opredeljene aktivnosti v novem šolskem letu, podrobneje pa so le-te razčlenjene v zapisnikih posameznih aktivov.

PROJEKT SIO 2020

OŠ NHR Hrastnik je vključena v projekt SIO2020, katerega cilj je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. V okviru projekta so vsa sredstva porabljena, zato se s koncem leta 2020 le-ta zaključuje.

PROJEKT RAZVOJ IN IZVAJANJE PREHODA MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI NA TRG DELA

Projekt bomo izvajali v sodelovanju z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS in njihovega partnerja podjetja Želva, d.o.o., Trbovlje. Cilj projekta je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb s posebnimi potrebami. Vanj bodo vključeni zainteresirani učenci 9. razreda.

 

PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA »SADEŽI DRUŽBE«

Projekt je namenjen učencem 8. in 9. razreda, ki želijo koristno preživeti urico prostega časa na teden, in sicer tako, da obiščejo oskrbovance Doma starejših Hrastnik. Skupaj bodo izvajali naslednje aktivnosti: se igrali besedne in družabne igre, pantomimo, izdelovali adventne venčke in novoletne okraske, okrasili prostore DSH ob novem letu, izdelovali voščilnice za dan žena in materinski dan, izdelovali aranžmaje za veliko noč, pomagali pri sajenju zelenjave, pomagali pri presajanju in sajenju balkonskega cvetja, pomagali pri čiščenju prostora pred delovno terapijo …

Dejavnosti se bodo izvajale gleda na epidemiološko situacijo, trenutno bo delo potekalo na daljavo z upoštevanjem priporočil NIJZ.