Pravila šolske prehrane 2023

Obrazec za odjavo posameznega obroka šolske prehrane zaradi začasne odsotnosi učenca

 

Na osnovi Zakona o šolski  prehrani je šola sprejela PRAVILA o šolski prehrani Osnovne šole  narodnega heroja Rajka Hrastnik. S temi pravili se v Osnovni šoli  narodnega heroja Rajka Hrastnik (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

  • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
  • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
  • ravnanje z ne prevzetimi obroki
  • ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

Prijava na šolsko prehrano
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).  Prijava se odda razredniku oz. v tajništvo šole.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Obveznosti učencev in staršev
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

  • spoštoval pravila šolske prehrane,
  • plačal prispevek za šolsko prehrano,
  • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
  • šoli sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.