Predstavljata jo socialna delavka Andreja Peterlin in pedagoginja Špela Vuga Štruc, pridružujejo pa se tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči, in sicer defektologinja Jolanda Pešec, socialna pedagoginja Manuela Dokmanac ter specialni in rehabilitacijski pedagoginji Anja Kuder in Barbara Sotenšek. Dodatno strokovno pomoč izvajata tudi pedagoginji Janja Novak in Andrea Mlakar in inkluzivni pedagog Jernej Jakob.

Delo šolske svetovalne službe zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami na področju šolanja, nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odpravo motenj telesnega, osebnostnega in socialnega razvoja, poklicno orientacijo ter reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Socialna delavka Andreja Peterlin je ob torkih prisotna na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku, pedagoginja Špela Vuga Štruc ob četrtkih in pedagoginja Andrea Mlakar ob sredah.

Ostale dni sta prisotni na matični šoli. Vsi ostali navedeni strokovni delavci pa prehajajo iz matične na podružnično šolo glede na njihov urnik.