Svetovalna služba

Predstavljata jo socialna delavka Andreja Peterlin in pedagoginja Špela Vuga Štruc, pridružujejo pa se tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči, in sicer defektologinja Jolanda Pešec, socialna pedagoginja Manuela Dokmanac ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja Kaja Kopušar. V manjšem deležu izvajajo dodatno strokovno pomoč tudi inkluzivni pedagog Jernej Jakob, defektologinja Mateja Šviga, pedagoginja Alja Stropnik in psihologinja Martina Škoberne.  Delo šolske svetovalne službe zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami, na področju šolanja, nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odpravo motenj telesnega, osebnostnega in socialnega razvoja, poklicno orientacijo ter reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Urnik dela:

  • Socialna delavka Andreja Peterlin je ob torkih prisotna na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku, pedagoginja Špela Vuga Štruc pa ob četrtkih. Ostale dni sta prisotni na matični šoli.  Vsi ostali  navedeni strokovni delavci pa prehajajo iz matične na podružnično šolo glede na njihov urnik.