Predstavljata jo socialna delavka Andreja Peterlin in pedagoginja Špela Vuga Štruc, pridružujejo pa se tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči, in sicer defektologinji Jolanda Pešec in Mateja Šviga, socialna pedagoginja Manuela Dokmanac ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja Kaja Kopušar. V manjšem deležu izvajajo dodatno strokovno pomoč tudi pedagoginja Anja Biljana Lenart, inkluzivni pedagog Jernej Jakob in psihologinja Martina Škoberne.

Delo šolske svetovalne službe zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami na področju šolanja, nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odpravo motenj telesnega, osebnostnega in socialnega razvoja, poklicno orientacijo ter reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Socialna delavka Andreja Peterlin je ob torkih prisotna na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku, pedagoginja Špela Vuga Štruc pa ob četrtkih.

Ostale dni sta prisotni na matični šoli. Vsi ostali navedeni strokovni delavci pa prehajajo iz matične na podružnično šolo glede na njihov urnik.