ŠOLSKA KNJIŽNICA

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižnica se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti. Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov.

V knjižnici poteka individualno pedagoško delo ob izposoji, delo z oddelki in skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj, bralna značka ter različne druge dejavnosti in projekti, s katerimi se trudimo povezati otroke in knjigo.

Program dela knjižnice in knjižnično informacijskih znanj je priloga letnemu delovnemu načrtu šole.

 

Urnik:

Knjižnica je odprta po urniku: Hrastnik in Dol. Učenci in zaposleni si lahko izposojajo knjižnično gradivo po urniku poslovanja knjižnice.

V času počitnic je knjižnica zaprta.

 

Izposoja in članstvo:

Knjižnica je namenjena vsem učencem in zaposlenim na šoli.

Ob vpisu vsi učenci dobijo izkaznico, s katero si izposojajo knjižnično gradivo.

Učenci si lahko naenkrat izposodijo največ tri naslove gradiva (možnost dogovora), gradivo si izposodijo na dom za 14 dni (možnost podaljšanja). Vpisnine, članarine in izposojevalnine ni, zamudnina se zaračuna 0,08 evra na dan na enoto (ko knjižnica ni odprta, se zamudnina ne zaračunava).

Izposoja knjižničnega gradiva poteka od septembra (od uradnega začetka bralne značke) do začetka junija. Na koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo in sicer vsaj en teden pred zaključkom šolskega leta.

 

Knjižnično gradivo:

Na razpolago je leposlovna in strokovna literatura ter številne revije in časopisi.

Gradivo knjižnice je urejeno v prostem pristopu, gradivo za učence je ločeno od gradiva za učitelje.

Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah (C, P in M), strokovna in poučna literatura pa po UDK sistemu.  Znotraj leposlovja imamo ločeno tudi ljudsko slovstvo in leposlovje v tujem jeziku.

 

Odnos do knjižničnega gradiva:

Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo morajo uporabniki nadomestiti z novim, če pa to ni mogoče (da gradiva ni več na tržišču), pa z vsebinsko enakovrednim oz. plačati denarno nadomestilo, ki ga določi šola.

Finančna sredstva, zbrana s plačilom za izgubljene ali poškodovane izkaznice, za prekoračen rok izposoje, izgubljeno oz. poškodovano gradivo ter tiskanje, so namenjena nabavi novega knjižničnega gradiva.

V primeru, da uporabniki z gradivom ravnajo malomarno (vračajo umazano, počečkano, raztrgano,…) in se kljub opozorilom stanje ne izboljša, lahko knjižničarka takšnemu uporabniku omeji izposojo na dom. Za ustrezen ukrep (izposoja samo v knjižnici ali prostorih šole, izposoja v prisotnosti staršev, …) se knjižničarka odloči po posvetu z razrednikom ali vodstvom šole.

 

Obnašanje v prostorih knjižnice:

V knjižnici veljajo določena pravila:

  • v knjižnici se ne jé in ne pije, se ne lovi in ne skriva, se ne vpije in teka, se ne trga in uničuje knjižničnega gradiva, ne uporablja mobilnega telefona ali drugih naprav
  • tu lahko vsak bere, bogati svoj besedni zaklad, piše domačo ali seminarsko nalogo, se uči, se pogovarja (vendar potiho)
  • knjižnica ni prostor za odlaganje garderobe, šolske torbe odložijo učenci v za to namenjeni kotiček

 

Učbeniški sklad:

Kot vse slovenske osnovne šole ima tudi naša učbeniški sklad. Po Pravilniku o učbeniških skladov, sklad upravlja skrbnik učbeniškega sklada. V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, šolstvo in šport RS za tekoče šolsko leto. Za učence je izposoja učbenikov iz sklada brezplačna, obrabnino krije ministrstvo in je namenjena nakupu novih učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov (praviloma mora biti en naslov učbenika v uporabi najmanj tri leta) ter stroškom upravljanja sklada.

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov, učnih gradiv in ostalih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo v posameznem razredu, najdete tukaj.

Pripravila: Daša Ramšak