1. Članstvo in izkaznica

 V knjižnici OŠ NH Rajka Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) si lahko knjižnično gradivo (knjižno in neknjižno) praviloma izposojajo:

  • učenci,
  • zaposleni na šoli

ob predložitvi izkaznice, ki jo dobijo ob vpisu brezplačno. Za izgubljeno ali poškodovano izkaznico mora vsak član knjižnice plačati nadomestilo po veljavnem ceniku. Članarine ni, uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

  1. Izposoja na dom, izposoja v čitalnici, izposojevalni rok

 Učenci si lahko dnevno na dom izposodijo največ 5 enot gradiva, in sicer: knjige za 14 dni, zvočne kasete ter video kasete za 7 dni. To pomeni, da imajo lahko istočasno izposojeno 5 enot, ne glede na vrsto gradiva.

Za določene knjige (npr.: domače branje) se lahko rok izposoje po potrebi skrajša na 7 dni, o čemer odloča knjižničarka.

V primeru, da gradivo ni vrnjeno pravočasno, morajo uporabniki plačati nadomestilo za prekoračen rok izposoje – zamudnino, po veljavnem ceniku za vsako izposojeno enoto za vsak delovni dan. Za dneve, ko knjižnica ni odprta (sobote, nedelje, prazniki, počitnice), se zamudnina ne zaračunava.

Gradivo iz priročne knjižnice (leksikone, slovarje, enciklopedije,…), periodični tisk (revije, časnike in časopise) lahko učenci uporabljajo samo v prostorih knjižnice – v čitalnici, prav tako si načeloma ni mogoče izposoditi zgoščenk in dvd-jev.

V času pouka deluje knjižnica po urniku v skladu s šolskim koledarjem. V času novoletnih, prvomajskih in poletnih počitnic je knjižnica zaprta. V času jesenskih in zimskih počitnic pa je odprta po potrebi oz. po dogovoru z vodstvom šole, o čemer so učenci pravočasno obveščeni.

Urnik knjižnice je izobešen na vratih knjižnice ter na oglasnih deskah.

Na koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo in sicer najmanj 1 teden pred zaključkom šolskega leta.

  1. Odnos do knjižničnega gradiva

Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo morajo uporabniki nadomestiti z novim, če pa to ni mogoče (gradiva ni več na tržišču), pa z vsebinsko enakovrednim oz. plačati denarno nadomestilo, ki ga določi šola.

Finančna sredstva, zbrana s plačilom za izgubljene ali poškodovane izkaznice, za prekoračen rok izposoje, izgubljeno oz. poškodovano gradivo ter tiskanje, so namenjena nabavi novega knjižničnega gradiva.

V primeru, da uporabniki z gradivom ravnajo malomarno (vračajo umazano, počečkano, raztrgano, …) in se kljub opozorilom stanje ne izboljša, lahko knjižničarka takšnemu uporabniku omeji izposojo na dom. Za ustrezen ukrep (izposoja samo v knjižnici ali prostorih šole, izposoja v prisotnosti staršev, …) se knjižničarka odloči po posvetu z razrednikom ali vodstvom šole.

  1. Obnašanje v prostorih knjižnice 

V knjižnici veljajo določena pravila:

  • v knjižnici se ne jé in ne pije, se ne lovi in ne skriva, se ne vpije in teka, se ne trga in uničuje knjižničnega gradiva, ne uporablja mobilnega telefona ali drugih naprav,
  • tu lahko vsak bere, bogati svoj besedni zaklad, piše domačo ali seminarsko nalogo, se uči, uporablja računalnik, se pogovarja (vendar potiho),
  • knjižnica ni prostor za odlaganje garderobe, šolske torbe odložijo učenci v za to namenjeni kotiček.
  1. Uporaba računalnikov in tiskalnikov (velja samo za matično šolo)

Prednost imajo učenci, ki doma nimajo računalnika ali dostopa do interneta.

Internet lahko uporabljajo izključno za potrebe pouka (iskanje literature, podatkov…) oz. iskanje koristnih informacij.

Pred pričetkom dela se morajo  učenci vpisati v za to pripravljen obrazec.

Učenci lahko pišejo in tiskajo tudi npr. seminarske naloge, ki jih potrebujejo za pouk – pogoj je poznavanje programov, ki so za to potrebni.

Delo z računalniki je možno v  dneh  pouka  od  7.00  do  8.00 (razen srede) oz. po dogovoru  s knjižničarko.

Ob računalniku sta lahko istočasno največ 2  učenca.

Ni dovoljena uporaba in pregledovanje lastnih nosilcev zapisov (cd, dvd,…) – razen v dogovoru s knjižničarko, shranjevanje podatkov na disk – razen v dogovoru s knjižničarko, brisanje podatkov z diska, spreminjanje nastavitev računalnika, pregledovanje strani  na internetu s sporno oz. vprašljivo vsebino, igranje in prenašanje igric in podobnih spletnih vsebin s svetovnega spleta (interneta).

V primeru kršitve navedenih pravil se lahko učencu, za katerega je bilo to ugotovljeno, uporaba računalnika prepove.