1. Urnik

Knjižnica je odprta vsak dan, od ponedeljka do petka, od 11.00 do 14.00.

V času pouka deluje knjižnica po urniku v skladu s šolskim koledarjem. V času počitnic je knjižnica zaprta.

Urnik knjižnice je izobešen na vratih knjižnice ter na oglasnih deskah.

  1. Članstvo in izkaznica

V knjižnici OŠ NHR Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) si lahko knjižnično gradivo (knjižno in neknjižno) praviloma izposojajo:

  • učenci,
  • zaposleni na šoli

ob predložitvi izkaznice, ki jo dobijo ob vpisu brezplačno. Za izgubljeno ali poškodovano izkaznico mora vsak član knjižnice plačati nadomestilo po veljavnem ceniku. Članarine ni, uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

  1. Izposoja na dom, izposoja v čitalnici, izposojevalni rok

Učenci si lahko dnevno na dom izposodijo največ 5 enot gradiva, in sicer: knjige za 14 dni, zvočne kasete ter video kasete za 7 dni. To pomeni, da imajo lahko istočasno izposojeno 5 enot, ne glede na vrsto gradiva.

Za določene knjige (npr.: domače branje) se lahko rok izposoje po potrebi skrajša na 7 dni, o čemer odloča knjižničarka.

V primeru, da gradivo ni vrnjeno pravočasno, morajo uporabniki plačati nadomestilo za prekoračen rok izposoje – zamudnino, po veljavnem ceniku za vsako izposojeno enoto za vsak delovni dan. Za dneve, ko knjižnica ni odprta (sobote, nedelje, prazniki, počitnice), se zamudnina ne zaračunava.

Gradivo iz priročne knjižnice (leksikone, slovarje, enciklopedije,…), periodični tisk (revije, časnike in časopise) lahko učenci uporabljajo samo v prostorih knjižnice – v čitalnici, prav tako si načeloma ni mogoče izposoditi zgoščenk in dvd-jev.

Na koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo in sicer najmanj 1 teden pred zaključkom šolskega leta.

  1. Odnos do knjižničnega gradiva

Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo morajo uporabniki nadomestiti z novim, če pa to ni mogoče (da gradiva ni več na tržišču), pa z vsebinsko enakovrednim oz. plačati denarno nadomestilo, ki ga določi šola.

Finančna sredstva, zbrana s plačilom za izgubljene ali poškodovane izkaznice, za prekoračen rok izposoje, izgubljeno oz. poškodovano gradivo ter tiskanje, so namenjena nabavi novega knjižničnega gradiva.

V primeru, da uporabniki z gradivom ravnajo malomarno (vračajo umazano, počečkano, raztrgano,…) in se kljub opozorilom stanje ne izboljša, lahko knjižničarka takšnemu uporabniku omeji izposojo na dom. Za ustrezen ukrep (izposoja samo v knjižnici ali prostorih šole, izposoja v prisotnosti staršev, …) se knjižničarka odloči po posvetu z razrednikom ali vodstvom šole.

  1. Obnašanje v prostorih knjižnice 

V knjižnici veljajo določena pravila:

  • v knjižnici se ne jé in ne pije, se ne lovi in ne skriva, se ne vpije in teka, se ne trga in uničuje knjižničnega gradiva, ne uporablja mobilnega telefona ali drugih naprav,
  • tu lahko vsak bere, bogati svoj besedni zaklad, piše domačo ali seminarsko nalogo, se uči, se pogovarja (vendar potiho),
  • knjižnica ni prostor za odlaganje garderobe, šolske torbe odložijo učenci v za to namenjeni kotiček.