UKREPI ZA ZAJEZITEV COVID-19

Spoštovani starši/skrbniki!

V skladu z okrožnico MIZŠ, ki je bila objavljena 13.11. 2021, vas seznanjamo z bistvenimi spremembami ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 v VIZ.

Vlada RS je 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Ukrepi so bili sprejeti z namenom, da bi bolezen zajezili in preprečili širjenje virusa.

1. IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT
 • Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni, obiskovalci in učenci od 12. leta starosti.
 • Za dokazovanje pogoja PCT se mora oseba izkazati z veljavnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagati z enim od dokazil prebolevnosti oz. cepljenja.
 • Učenci, ki izpolnjujejo pogoj PCT, bodo veljavno potrdilo prinesli na vpogled razredniku. Potrdilo o cepljenju, prebolevnosti, je potrebno pokazati le enkrat, potrdilo o testiranju s testom PCR ali HAG testom pa pred vsakim samotestiranjem.
2. SAMOTESTIRANJE – od 17.11. 2021
 • Samotestiranje bo potekalo skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministerstvo za zdravje.
 • Samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen, če izpolnjujejo pogoj PCT in ga izkažejo z ustreznim potrdilom.
 • Testiranje se opravi pod nadzorom strokovnega delavca trikrat tedensko: v ponedeljek, sredo, petek, v matičnih učilnicah, ob prihodu učenca v šolo.
 • Učenci v šolo s seboj prinesejo HAG test za samotestiranje, ki ga lahko prevzamejo v lekarni.
 • Pogoj za samotestiranje je predhodno pisno soglasje staršev.
 • Če učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko v tem primeru podajo ustno soglasje, šola o tem naredi uradni zaznamek. Učenec se po privolitvi starša lahko samotestira. Naslednji dan mora učenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer se šteje, da starši ne soglašajo s samotestiranjem njihovega otroka.
 • Samotestiranje bodo nadzorovali učitelji, ki bodo učence usmerjali z navodili ter preverili rezultat testa.
 • V primeru pozitivnega testa gre učenec v sobo za izolacijo in starše se obvesti, da pridejo ponj.
 • V primeru neveljavnega testa se bo testiranje ponovilo. V tem primeru bo test priskrbela šola.
 • V primeru, da bo učenec doma pozabil test, mu ga bo posodila šola(učenec bo naslednji dan v tajništvo prinesel svojega).
 • V primeru odsotnosti učenca v času samotestiranja bo moral test opraviti naknadno, ob prihodu v šolo pod nadzorom učitelja (1. do 5. r) oz. pomočnice ravnateljice (6.do 9.r ).
 • Učenci, ki izvajajo samotestiranje s testi HAG za samotestiranje, izpolnjujejo pogoje PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Ti učenci izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. Za evidenčni list učenca poskrbijo starši (priloga – evidenčni list za samotestiranje).
3. ZAŠČITNE MASKE
 • Uporaba zaščitnih mask je obvezna za vse učence od 1. do 9. razreda. Izjema so učenci, ki še niso dopolnili 6 let, ter učenci z zdravstvenimi težavami.
 • Uporablja se zaščitna kirurška maska ali maska tipa FFP2, maske iz blaga niso zadostne.
 • Učenci nosijo masko ves čas, razen pri pouku športa in v času, ko imajo zajtrk, malico oz. kosilo.
 • Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.
 • Če učenec pozabi zaščitno masko ali je njegova maska neustrezna (npr. iz blaga), mu šola zagotovi ustrezno masko. Šola o tem obvesti starše.
4. NESTRINJANJE STARŠEV Z UKREPI
 • Učenci, katerih starši ne soglašajo s samotestiranjem svojega otroka v šoli , se v skladu z Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo(Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.
 • Izobraževanje na daljavo bo potekalo preko spletnih učilnic oz. Portala Rajko (1. triada), v katere bodo učitelji vstavili učno gradivo.
 • Ocenjevanje znanja na daljavo ne bomo izvajali.
 • Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k samotestiranju ne morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo prišli v šolo, šola tudi tem učencem zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev. Šola starše pozove, da nemudoma pridejo po svoje otroke. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov. Šola o tem obvesti tudi CSD.
 • Če bo na šoli ugotovljeno, da je zaradi množičnega nestrinjanja z ukrepom obveznega samotestiranja nemogoče organizirati izvedbo pouka v prostorih šole, ravnatelj predlaga prehod na model BC2. Če je zaradi epidemioloških razmer potrebna aktivacija podmodela BC2, preide šola na izobraževanje na daljavo na podlagi druge alineje II. točke Sklepa o izvajanju vzgojno – izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS 138/21). Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi z izvedbo pouka na daljavo po modelu BC2, posreduje Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Sprejeti ukrepi veljajo za vse šole v Sloveniji, z namenom, da bi ohranili zdravje  ter da bi lahko pouk potekla v šoli. V takšnih trenutkih je medsebojno sodelovanje še toliko bolj pomembno. Za kvalitetno delo v šoli potrebujemo mirno in spodbudno okolje. Učenci, ki so razpeti med nasprotujoče si zahteve staršev in učiteljev, so v veliki stiski.

Starši presodite, kaj je za vašega otroka najbolje in le to naj bo vaše vodilo pri sprejemanju odločitev.

Vodstvo šole